Infobroker | Broker Informacji

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne w znaczeniu potocznym rozumiane jest jako społeczeństwo, w którym powszechnie wykorzystuje się komputery i różnego rodzaju urządzenia związane z techniką cyfrową w celu przetwarzania i przesyłania szeroko pojętej informacji lub danych. Opis ten jednak nie oddaje w pełni idei społeczeństwa informacyjnego. Brak jest jednak jednej, powszechnie akceptowanej definicji jak również konkretnych ustaleń dotyczących znaczenia i granic tego pojęcia. Praktycznie każdy z autorów zajmujących się tą tematyką posługuje się własną definicją jak i sposobem pojmowania tego zaga...


Społeczeństwo informacyjne w Polsce

Opierając się na w/w wymienionej definicji można powiedzieć, iż w Polsce nie mamy jeszcze do czynienia z typowym społeczeństwem informacyjnym. Istnieje natomiast wiele przesłanek do tego, aby stwierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten cel osiągnąć. Autor ma tu na myśli gwałtowny rozwój i coraz większą dostępność nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych (Internet, telefonia komórkowa) oraz coraz większą świadomość społeczeństwa polskiego na temat możliwości, jakich te technologie nam dostarczają.

Należy też wspomnieć, iż rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach roz...