Infobroker | Broker Informacji

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne w znaczeniu potocznym rozumiane jest jako społeczeństwo, w którym powszechnie wykorzystuje się komputery i różnego rodzaju urządzenia związane z techniką cyfrową w celu przetwarzania i przesyłania szeroko pojętej informacji lub danych. Opis ten jednak nie oddaje w pełni idei społeczeństwa informacyjnego. Brak jest jednak jednej, powszechnie akceptowanej definicji jak również konkretnych ustaleń dotyczących znaczenia i granic tego pojęcia. Praktycznie każdy z autorów zajmujących się tą tematyką posługuje się własną definicją jak i sposobem pojmowania tego zagadnienia. Mają one jednak pewną wspólną cechę - wskazują nowe technologie jako główne źródło, które będzie miało decydujący wpływ na otaczający nas świat. Według autora pracy jedną z najlepszych definicji społeczeństwa informacyjnego można znaleźć w internetowej encyklopedii WIEM portalu http://www.onet.pl/:

”Społeczeństwo informacyjne, nowy typ społeczeństwa, kształtujący się w krajach postindustrialnych, w których rozwój technologii osiągnął najszybsze tempo. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach.

Pojęcie pojawiło się w latach 70. W pracach japońskich i amerykańskich uczonych i było odzwierciedleniem rzeczywistości ich krajów, w których istniała tzw. gospodarka informacyjna (50% Produktu Krajowego Brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sektora informacyjnego, większość siły roboczej to pracownicy informacyjni). Społeczeństwo staje się społeczeństwem informacyjnym, gdy osiąga stopień rozwoju wymagający stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji i wytwarza multimedialną strukturę temu służącą opartą na światłowodowych infostradach.

Ustalone przez państwa G-7 (1995) i UE (1993) zasady odnoszące się do społeczeństwa informacyjnego to: powszechny dostęp wszystkich ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarta sieć, czyli nieskrępowany dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców, zdolność wzajemnego łączenia się i przetwarzania danych, kompatybilność i zdolność współpracy wszelkiej techniki umożliwiająca pełen kontakt bez względu na miejsce pobytu ludzi, stworzenie warunków dla konkurencji w tej dziedzinie …”