Infobroker | Broker Informacji

Edukacja infobrokerów w Polsce

Najlepszymi kandydatami na infobrokera wydają się być absolwenci kierunków bibliotekoznawstwa. Studia te uczą jak poruszać się po wszelakich zasobach informacyjnych jak korzystać z katalogów i indeksów itp. Wielu z obecnych odnoszących sukcesy brokerów informacji z USA posiada właśnie takie wykształcenie. Jednakże również wielu takiego tytułu nie posiada i odnosi równie wielkie sukcesy. W tym zawodzie bardzo ważna jest specjalizacja i ogólne pojęcie o branży w jakiej się poruszamy. Dlatego też absolwenci np. medycyny mogą zostać infobrokerami pracującymi dla branży farmaceutycznej, czy elektronicy bądź informatycy dla branży IT.

W zakresie edukacji bardzo dużą rolę odgrywają także wcześniej wspomniane stowarzyszenia. Przykładem niech będzie AIIP, która udostępnia, swoje zasoby szkoleniowe. Możemy za pośrednictwem witryny kupić książki, opracowania, kasety z nagraniami z seminariów i spotkań infobrokerów z całego świata. Dla członków stowarzyszenia stworzono także tzw. Mentor Program. Jego istotą jest bezpłatne wspieranie nowych brokerów informacji przez doświadczonych specjalistów za pomocą wskazówek i porad e-mailowych i telefonicznych.

Oprócz typowych studiów bibliotekoznawstwa, które możemy znaleźć w każdym większym ośrodku akademickim w naszym kraju, powstają już kierunki studiów (licencjackich i podyplomowych) oraz kursy zawodowe kształcące brokerów informacji, świadczące o tym że dziedzina ta ma w Polsce szanse na rozwój.

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

Brokerstwo informacji. „Studium jest dwusemestralne, kończy się wykonaniem pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy dyplomowanego brokera informacji. Może pracować samodzielnie (własna kancelaria brokerska); w prasie, radiu i telewizji jako dokumentalista-researcher; w bibliotekach publicznych i specjalistycznych; działach dokumentacyjnych firm i przedsiębiorstw itp. Program ramowy:

  • Internet - Zasady działania i historia Sieci. Formaty dokumentów sieciowych. Mechanizmy i techniki wyszukiwawcze tekstów, obrazów, nagrań dźwiękowych i wideo. Portale informacyjne, składnia zapytań. Zasoby “niewidzialne”. Weryfikacja informacji. Zasady telepracy.
  • Informacja naukowa - Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
  • Klasyczne techniki wyszukiwania informacji (bibliotekarstwo): rodzaje i typy dokumentów, katalogi (papierowe i elektroniczne) i kartoteki. Normalizacja. Systemy biblioteczne w Polsce. Aparat wyszukiwawczy.
  • Prawne problemy wyszukiwania informacji. Legalność procedur. Elementy prawa autorskiego. Problem plagiatów. Odpowiedzialność prawna brokera informacji.
  • Etyka zawodu brokera informacji.
  • Zasady organizacji pracy zespołowej. Dobór i weryfikacja współpracujących ekspertów. „

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. „Absolwent WSUS, otrzymujący tytuł licencjata w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, uzyska staranne przygotowanie zawodowe na poziomie studiów wyższych do pracy w nowoczesnej, zautomatyzowanej bibliotece – ośrodku informacji naukowej. Posiądzie on też niezbędną specjalistyczną wiedzę i umiejętności do profesjonalnego wyszukiwania, weryfikowania i udzielania różnego rodzaju informacji. Jednocześnie zostanie wyposażony, poprzez kształcenie pedagogiczne, w odpowiednie kompetencje związane z upowszechnianiem posiadanych wiadomości i umiejętności. Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa przysposobiony zostanie z jednej strony do zawodu z przyszłością: broker informacji (wchodzącego dopiero na polski rynek), który daje jednocześnie możliwość stworzenia sobie samemu miejsca pracy w ramach działalności gospodarczej, z drugiej – do sprawnego pełnienia roli bibliotekarza we wszystkich typach sieci, zwłaszcza w oddziale informacji bibliotek, które, dostosowując się do wymagań współczesnego społeczeństwa informacyjnego, tę właśnie funkcję informacyjną preferują i rozwijają”.