Infobroker | Broker Informacji

Broker jako pośrednik

„Pośrednik między kupującym i sprzedającym i uczestnik negocjacji. Od agentów i innych pośredników handlowych różni się tym, że nie bierze towaru na własny rachunek i wypełnia mniej funkcji w procesie sprzedaży. Broker jest opłacany przez stronę, która go angażuje. W handlu zagranicznym osoba pełniąca funkcje pośredniczenia między firmą eksportera i zagranicznymi nabywcami jego produktów za umownym wynagrodzeniem zwykle w postaci prowizji od osiąganej sprzedaży. Czynności brokera polegają na: ukierunkowaniu polityki handlowej zgodnej z interesami eksportera, ustalaniu struktury asortymentowej oferowanych produktów, nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi nabywcami, organizowaniu pokazów i degustacji, uzyskiwaniu zamówień, zapewnianiu niezbędnych zapasów, ustalaniu potrzeb promocji i dostarczaniu materiałów reklamowych hurtownikom i detalistom, przeprowadzaniu treningu sprzedawców i udzielaniu pomocy w zakresie merchandisingu i nadzorowaniu rozliczeń finansowych za realizowane transakcje” .